ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

for this reason

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *for this reason*, -for this reason-

for this reason ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
for this reason (adv.) ดังนั้น Syn. therefore, hence
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยสาเหตุนี้ (conj.) for this reason Syn. เพราะเหตุนี้
เพราะเหตุนี้ (conj.) for this reason See also: therefore, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as Syn. ด้วยเหตุนี้, เพราะฉะนี้
เหตุฉะนี้ (conj.) for this reason Syn. เพราะเหตุนี้, ด้วยสาเหตุนี้

for this reason ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
此処に於て[ここにおいて, kokonioite] (conj) (1) (uk) now; at this time; (2) as such; for this reason; hence

for this reason ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: alors ; dans ce cas ; donc ; en conséquence ; par conséquent
ฉะนี้[adv.] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; consequently ; so ; thence ; hence ; whence ; as FR: de cette façon ; pour cette raison ; ainsi
ด้วยเหตุนี้[conj.] (dūay hēt nī) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why FR: c'est pour cette raison ; de ce fait
ด้วยประการฉะนี้[adv.] (dūay prakān) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore FR:
ด้วยสาเหตุนี้[X] (dūay sāhēt ) EN: for this reason FR: pour cette raison
เพราะเหตุนี้[X] (phrǿ hēt nī) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as FR: à cause de ça

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า for this reason
Back to top