ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fly off with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fly off with*, -fly off with-

fly off with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fly off with (phrv.) บินจากไปพร้อมกับ See also: บินหนีไปพร้อมกับ Syn. make off with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can't just let them fly off with all those bombs.คงให้มันผ่านไปเฉยๆไม่ได้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fly off with
Back to top