ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flood with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flood with*, -flood with-

flood with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flood with (phrv.) ท่วมไปด้วย See also: ล้นไปด้วย, เจิ่งนองไปด้วย Syn. deluge with, inundate with, swamp with
flood with (phrv.) แน่นขนัดไปด้วย See also: เต็มไปด้วย (สิ่งของจำนวนมาก)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Manny wants me to ask you if you'd like to escape the flood with us.แมนนี่ ให้ฉันถามเธอว่า ถ้าต้องการที่จะหนีน้ำท่วมกับพวกเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flood with
Back to top