ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fling away on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fling away on*, -fling away on-

fling away on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fling away on (phrv.) สูญเสีย (บางสิ่ง) ไปกับ Syn. throw away on
fling away on (phrv.) เสีย...ให้กับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fling away on
Back to top