ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fling away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fling away*, -fling away-

fling away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fling away (phrv.) เหวี่ยงทิ้ง See also: กำจัด, โยนทิ้ง Syn. throw out
fling away (phrv.) เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ See also: สูญเสีย Syn. throw away
fling away (phrv.) พูดเสียงต่ำลง Syn. chuck away, throw away
fling away (phrv.) ออกไปอย่างอารมณ์เสีย See also: หงุดหงิดออกไป
fling away on (phrv.) สูญเสีย (บางสิ่ง) ไปกับ Syn. throw away on
fling away on (phrv.) เสีย...ให้กับ

fling away ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
投げ打つ;擲つ;抛つ;投打つ[なげうつ, nageutsu] (v5t,vt) to abandon; to throw away; to fling away

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fling away
Back to top