ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flat and smooth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flat and smooth*, -flat and smooth-

flat and smooth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平滑[píng huá, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˊ, 平滑] flat and smooth

flat and smooth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกลี้ยง[adj.] (klīeng) EN: smooth ; flat and smooth ; clean ; level ; even ; flatten FR: lisse ; uni ; plan

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flat and smooth
Back to top