ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flap around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flap around*, -flap around-

flap around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flap around (phrv.) ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง Syn. flap about

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flap around
Back to top