ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flap about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flap about*, -flap about-

flap about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flap about (phrv.) ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง Syn. flap around

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flap about
Back to top