ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fixed shape

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fixed shape*, -fixed shape-