ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fit together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fit together*, -fit together-

fit together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fit together (phrv.) ต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน See also: รวมเข้าด้วยกัน Syn. piece together
fit together (phrv.) รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# I think we fit together #ฉันคิดว่าเรา เข้ากันได้ดี
The edges are uneven... but they fit together like puzzle pieces.ขอบไม่เรียบ... แต่เมื่อนำพวกมันมาต่อชิ้นส่วนกัน เหมือนกับชิ้นส่วนปริศนาเลยทีเดียว
See, these paintings, they fit together like pages in a comic book.ดูนั่น, รูปภาพนั้น,พวกเขาเหมือนมีหนังสือการ์ตูนนะ
People in that photo fit together somehow.คนที่อยู่ในรูป.. ช่างสอดคล้องกันยังไงไม่รู้
So in the end, all the pieces will fit together and it'll be clear.ซึ่งในที่สุด ทุกชิ้นส่วนของตัวต่อก็จะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ และมันก็จะชัดเจน
Then you shave little pieces of yourself away so that you'll fit together and..ฉันน่าจะกลับไปหาสามีของฉัน
Right after people got the idea that there were these electromagnetic, weak, and strong forces, which was toward the end of the '70s, almost immediately people saw how they fit together to make a grand unified theory unifying those three forces.แต่นักฟิสิกส์คนทรยศและ นักท่องบังคับการ์เร็ต ลีสี อาจจะอยู่ในจุดของ การประสบความสำเร็จ หลังจากที่ผู้คนมีความคิด
I had a classmate in the sixth grade who raised his hand and he pointed to the outline of the east coast of South America and he pointed to the west coast of Africa and he asked, "Did they ever fit together?"มีเพื่อนร่วมชั้น ป.6 คนนึงยกมือขึ้น แล้วชี้ไปที่เส้นชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้ แล้วก็ชี้ไปที่ชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกา
But at one time they did, in fact, fit together.แต่อันที่จริง ครั้งหนึ่งมันเคยอยู่ติดกัน
So if you look at 1 ,000 years' worth of temperature and compare it to 1 ,000 years of CO2, you can see how closely they fit together.ถ้าเราดูอุณหภูมิในรอบ 1,000 ปี เทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ในรอบ 1,000 ปี จะเห็นว่ามันสอดคล้องกันอย่างมาก
If my classmate from the sixth grade that talked about Africa and South America were here, he would say, "Did they ever fit together?"คนที่พูดเรื่องแอฟริกากับอเมริกาใต้อยู่ที่นี่ เขาจะบอกว่า"มันเคยต่อกันได้พอดีเลยใช่มั้ย"
Like, seeing all the pieces of a puzzle fit together.ในโลก 2 โลกที่แตกต่างกัน ในโลก 2 โลกที่แตกต่างกัน

fit together ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, 一拍即合] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily
物以类聚,人以群分[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, ren2 yi3 qun2 fen1, 物以类聚,人以群分 / 物以類聚,人以群分] Similar things group together, similar people fit together (成语 saw); Birds of a feather flock together.

fit together ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
組み合わさる[くみあわさる, kumiawasaru] (v5r,vi) (See 組み合わせる) to interlace; to fit together; to combine; to mingle
食い合う;食合う[くいあう, kuiau] (v5u,vi) (1) to bite each other; (2) to fit together; (v5u,vt) (3) to mutually encroach; (4) to eat together

fit together ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fit together
Back to top