ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fit into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fit into*, -fit into-

fit into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fit into (phrv.) ทำให้เหมาะสมกับ Syn. fit in, fit in with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หูช้าง (n.) board cut to a right angle to fit into corners See also: right-angled piece of wood, wood gusset
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wort fit into a pineaded child Is that clear?คงไม่เหมาะกับเด็กสมองเล็ก ๆอย่างเธอ
Well, now, how do you fit into this whole thing?แล้วเธอ เธออยู่ตรงไหนของเรื่องนี้
Now, we all know that this egg will never fit into this bottle.Now, we all know that this egg will never fit into this bottle.
Real life doesn't fit into little boxes that were drawn for it.ชีวิตจริงไม่ได้อยู่ในกรอบการ์ตูน
How does the love glow fit into that, man?- มันเกี่ยวโยง อัลเบิร์ต...
You gotta get a girl that'll fit into Maureen's costumes.โทรหาแจ๊ค บอกเขาว่า ฉันจะเอาบทแล้ว!
A baby fit into my happily-ever-after plan just fine.มีลูกๆ เข้ามาอยู่ในแผนชีวิตฉัน ก็ดีนี่
But it didn't fit into the guy's.แต่เข้ากับชีวิตฝ่ายชายไม่ได้
Changed myself to fit into a weight.เปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อที่จะลดน้ำหนัก
It's not that big, sir. You could fit into one spot.ฉันต้องเอารถไปจอดถ้ายถนนนู่น!
Trying to figure out how I fit into all this.พยายามหาทางออก ทำตัวให้เข้ากับทุกอย่างได้ยังไง
Okay, so he doesn't fit into your cookie-cutter mold.แกลงไม่พอดีกับแม่พิมพ์ของคุณ

fit into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
榫头[sǔn tou, ㄙㄨㄣˇ ㄊㄡ˙, 榫头 / 榫頭] a tenon (wooden projection to fit into a mortise)

fit into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
普遍妥当性[ふへんだとうせい, fuhendatousei] (n) ability to fit into any situation
[とまら, tomara] (n) (1) pivot hinge (using extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame); (2) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut)
[とまら, tomara] (n) (See 枢・くるる) extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame (as part of a pivot hinge)
着れる[きれる, kireru] (v1) to be able to wear; to fit into

fit into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fit into
Back to top