ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fit in with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fit in with*, -fit in with-

fit in with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fit in with (phrv.) ทำให้เข้ากันได้ See also: ทำให้เหมาะสมกับ, สอดคล้องกับ Syn. fill in, fit into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wanna learn to fit in with people? You gotta say you're sorry.เป็นมารยาทค่ะ เวลามีคนตาย ต้องบอกว่าเสียใจด้วย
I don't know how well I'd fit in with those people, General.แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเหมาะกับภารกิจนี้หรือเปล่าครับท่าน
You mentioned that you and your husband didn't really fit in with the neighborhood.คุณหมายถึงว่า คุณและสามีไม่ค่อยเข้ากันได้ กับทางเพื่อนบ้าน
And for the first time in the history of physics, a mere mortal saw how gravity might fit in with all the other forces and particles.และจากนั้นก็ตีเขา เขาพบว่าชุดของวงการ ที่ดูเหมือนจะทำหน้าที่เหมือน เคยยังเห็น แกรฟิทอน
Since I'm a B-lister, I don't fit in with your types.ผมเป็นพวก B-lister คงไม่เข้ากันกับคุณ
To fit in with your idiosyncrasy,ฉันพยายามจะทำตัวให้เข้าบุคลิกที่ไม่ปกติของคุณ
I want to fit in with you guys.อยากจะเข้ากับพวกคุณได้
Ok, so how does this fit in with who he is as a family annihilator?โอเคแล้วมันเข้ากันได้อย่างไร เขาเป็นใครในตัวทำลายครอบครัว
Where does being a vampire fugitive fit in with that?การเป็นแวมไพร์ที่หลบหนี จะไปอยู่ร่วมกับคนอื่นที่ไหนได้
I do have some long-standing plans that are finally coming together, and your simple vendetta... doesn't currently fit in with them.ผมมีแผนระยะยาว ที่ชักจะเป็นรูปเป็นร่าง และความแค้นกระจอกของคุณ
What, you figure this war is just going to fit in with you, your ideas?สิ่งที่คุณคิดสงครามครั้งนี้เป็น เพียงการไปพอดีกับคุณความคิดของคุณ?
Why would the unsub list kids that he fit in with?ทำไมคนร้ายถึงใส่รายชื่อ เด็กที่อยู่ในสังคมเดียวกับเขาล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fit in with
Back to top