ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fit in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fit in*, -fit in-

fit in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fit in (phrv.) บรรจุลงใน Syn. get in, go in, put in, stick in
fit in (phrv.) หาเวลาเพื่อ Syn. crowd in, squeeze in
fit in with (phrv.) ทำให้เข้ากันได้ See also: ทำให้เหมาะสมกับ, สอดคล้องกับ Syn. fill in, fit into
fit into (phrv.) ทำให้เหมาะสมกับ Syn. fit in, fit in with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หูช้าง (n.) board cut to a right angle to fit into corners See also: right-angled piece of wood, wood gusset
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would you care to demonstrate how six kilos that's 13 pounds of powder can fit in here?คุณพอจะสาธิตให้ผมดูได้ไหม ว่าทำไม 6 กิโลของเจ้าสิ่งนี้... ...ซึ่งคิดเป็นผง 13 ปอนด์... ...ถึงใส่เข้าไปในนี้ได้?
I don't think you'd fit in here.ผมไม่คิดว่าคุณเหมาะกับที่นี่
The goddamn truth won't fit in your brain.ความจริงบ้า ๆ นี้คุณไม่มีทางเชื่อมันได้หรอก
It won't fit in anybody's brain.มันไม่มีทางที่ใคร ๆ จะเชื่อได้เลย
Gavin is a very gifted player and should fit in very well with our set-up here at St James' Park.เกวินเป็นนักบอลที่มีพรสวรรต์ และน่าจะเหมาะกับ เซนต์เจมส์ปาร์คของเรา
I don't think you would fit in here, Philly.ฉันคิดว่านายไม่เหมาะกับที่นี่หรอก ฟิลลี่
Not all of us can fit in so easily.ไม่ใช่ทุกคนจะถูกยอมรับได้ง่ายๆ นะ
Morgan, the five of you are never gonna fit in one of those.มอร์แกน พวกนาย 5 คน ไม่เหมาะกับรถสปอร์ดเลย
Yeah, you know, okay. You're right. I don't fit in here.โอเค คุณพูดถูกฉันไม่เหมาะกับที่นี่
I think you'll fit in very well here.ผมคิดว่าเข้าได้ดีในนี้
For folks that don't fit in nowhere else.สำหรับพวกที่เข้ากับที่ไหนไม่ได้เลย
You're not gonna believe what you can fit in here.คุณคงไม่อยากเชื่อว่าใส่อะไรเข้าไปได้บ้าง

fit in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ, 角椅] chair designed to fit in corner of a room
榫头[sǔn tou, ㄙㄨㄣˇ ㄊㄡ˙, 榫头 / 榫頭] a tenon (wooden projection to fit into a mortise)

fit in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
普遍妥当性[ふへんだとうせい, fuhendatousei] (n) ability to fit into any situation
[とまら, tomara] (n) (1) pivot hinge (using extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame); (2) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut)
[とまら, tomara] (n) (See 枢・くるる) extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame (as part of a pivot hinge)
溶け込む(P);解け込む;融け込む;溶込む;解込む;溶けこむ;とけ込む[とけこむ, tokekomu] (v5m,vi) (1) to melt into; to merge into; (2) to fit in; to adapt; to blend; (P)
現物給付[げんぶつきゅうふ, genbutsukyuufu] (n) benefit in kind
着れる[きれる, kireru] (v1) to be able to wear; to fit into
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate
馴染む[なじむ, najimu] (v5m,vi) to become familiar with; to fit in; to adapt oneself; to get used to; to grow accustomed to

fit in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fit in
Back to top