ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fill with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fill with*, -fill with-

fill with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fill with (phrv.) เติมความรู้สึก (บางอย่าง) ให้กับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They want to create a world fill with dangerous people.พวกเขาต้องการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนที่อันตราย
I'm guessing, for you, birthdays rarely meant New pens and a notebook to fill with your ideas.สมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยความคิดของเธอสินะ ค่ะ มากกว่ากระเป๋าตังค์ชาแนลกับบัตรเครดิต
The whole place will fill with smoke and you can't see nothin'.สถานที่ทั้งหมดจะเต็มไปด้วยควัน และคุณไม่สามารถเห็นอะไร
Now we've got 90 seconds to fill with small talk.ตอนนี้เรามีเวลา 90 วินาที ไว้คุยเล่นกัน

fill with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
汲み込む;汲込む[くみこむ, kumikomu] (v5m,vt) to fill with water

fill with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up ; enter FR: remplir ; compléter ; libeller ; introduire ; gaver
ถมดิน ; ถมที่ดิน[v. exp.] (thom din ; ) EN: cover with soil ; fill with earth FR: recouvrir de terre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fill with
Back to top