ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

filing in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *filing in*, -filing in-

filing in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
filing in (phrv.) โยนใส่ See also: ขว้างใส่ Syn. chuck in
filing into (phrv.) โยนใส่ (ภาชนะหรือที่ใส่) Syn. hurl into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า filing in
Back to top