ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fight through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fight through*, -fight through-

fight through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fight through (phrv.) ต่อสู้กันจนรู้ผล See also: ต่อสู้จนยุติ Syn. fight out, slug out
fight through (phrv.) ต่อสู้เพื่อให้ยอมรับ
fight through (phrv.) ต่อสู้ผ่านหรือทำทางผ่าน
fight through (phrv.) ขัดแย้งตลอด See also: โต้แย้งทุกอย่าง, เป็นปรปักษ์ทุกเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You gotta fight through that shit!คุณจำต้องต่อสู้ผ่านอึ!
I had to fight through tons of people.ฉันได้สู้รบกับคนเป็นล้าน
You fight through it, ok?นายต้องผ่านมันไปได้ โอเค?
Okay, take a good look at us, because once this video drops you're gonna have to fight through bouncers just to touch us.เอาล่ะ ตั้งใจ ดูเราให้ดี เพราะหลังวีดีโอนี้ถูกปล่อย.. ..พวกนายจะสู้กับ สต๊าฟเพื่อขอจับมือเรา
Sometimes you're gonna have to fight through it.บางทีเธอต้องฝืนต่อสู้มันนะ
We've got to fight through this thing together and trust that we're all in here for a reason.พวกเราต้องสู้เพื่อผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกัน และเชื่อว่าที่พวกเราอยู่ที่นี่เพื่อเหตุผลเดียว

fight through ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สู้ความ[v. exp.] (sū khwām) EN: contest a legal action ; fight the case ; fight a lawsuit ; litigate ; fight through the courts ; take legal action ; take action FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fight through
Back to top