ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fight among

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fight among*, -fight among-

fight among ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fight among (phrv.) ต่อสู้กันในหมู่หรือท่ามกลาง Syn. fight amongst
fight amongst (phrv.) ต่อสู้กันในหมู่หรือท่ามกลาง Syn. fight among
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have to consider the idea that our visitors are prodding us to fight among ourselves until only one faction prevails.เราต้องพิจารณาความคิด ที่ผู้เข้าชมของเรามี กำลังใจ เราจะ ต่อสู้กับพวกเราเอง จนกว่าจะมีเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ พัด
We don't have time to fight amongst ourselves in this tiny little country.เราไม่มีเวลาที่จะมาสู้กันเอง ในประเทศที่คับแคบแบบนี้
We don't fight amongst ourselves.เราไม่สู้กับพวกเดียวกัน
But we will get no further if we fight amongst ourselves.แต่เราจะไม่ได้รับการต่อไปถ้าเรา สู้ในหมู่ตัวเอง

fight among ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
相争う[あいあらそう, aiarasou] (v5u) to fight with each other; to fight amongst yourselves

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fight among
Back to top