ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fictional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fictional*, -fictional-

fictional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fictional character (n.) ตัวแสดง See also: ผู้สวมบทบาท Syn. fictitious character
fictionalize (vt.) ทำให้เป็นนวนิยาย Syn. fantasize, idealize

fictional ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao
太平广记[Tài píng Guǎng jì, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄤˇ ㄐㄧˋ, 太平广记 / 太平廣記] Extensive records of the Taiping era (978), fictional history edited by Li Fang 李昉
故事片[gù shi piān, ㄍㄨˋ ㄕ˙ ㄆㄧㄢ, 故事片] fictional film; feature film
狐鬼神仙[hú guǐ shén xiān, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, 狐鬼神仙] foxes, ghosts and immortals; supernatural beings, usually fictional
郇山隐修会[Xún shān yǐn xiū huì, ㄒㄩㄣˊ ㄕㄢ ˇ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, 郇山隐修会 / 郇山隱修會] Priory of Zion (fictional masonic order)

fictional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クィディッチ[, kuideicchi] (n) quidditch (fictional sport from Harry Potter series)
クトゥルフ[, kutourufu] (n) Cthulhu (fictional divinity created by H.P. Lovecraft)
グルー[, guru-] (n) (1) (See 接着剤) glue; (2) grue (fictional monster); (P)
獣人[じゅうじん;けものびと, juujin ; kemonobito] (n) (fictional) fusion of human and animal; therianthrope; furry; human beast
虚構[きょこう, kyokou] (n) (1) fiction; fabrication; concoction; (adj-no) (2) fictitious; fictional; imaginary; (P)

fictional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มอม[n.] (møm = mǿm) EN: [fictional creature resembling a lion] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fictional
Back to top