ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel up to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel up to*, -feel up to-

feel up to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feel up to (phrv.) รู้สึกเหมาะสมกับ See also: รู้สึกว่าทำได้ Syn. be up to, feel equal to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You feel up to going for a drive?พร้อมจะไปซิ่งกันหรือยัง?
If you don't feel up to it, let us know and we could do the recording in advance.ถ้าวันไหนไม่อยากมาก็ไม่ต้องมา แต่ต้องบอกให้รู้ล่วงหน้า
Dr. Cheever, he asked you to call if you feel up to it.ดร. ขีเวอร์ เขาขอให้คุณโทรกลับ ถ้าคุณโอเค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel up to
Back to top