ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel uncomfortable (mentally)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel uncomfortable (mentally)*, -feel uncomfortable (mentally)-