ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel relieved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel relieved*, -feel relieved-

feel relieved ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ่อนคลายใจ (v.) feel relieved See also: be at ease, feel comfortable
สบายตัว (v.) feel relieved See also: feel light-hearted, feel relaxed Syn. เบาเนื้อเบาตัว
สบายตัว (v.) feel relieved See also: feel light-hearted, feel relaxed Syn. เบาตัว
อุ่นใจ (v.) feel relieved See also: be at ease, feel comfortable Syn. ผ่อนคลายใจ
เบาตัว (v.) feel relieved See also: feel light-hearted, feel relaxed Syn. เบาเนื้อเบาตัว, สบายตัว
เบาเนื้อเบาตัว (v.) feel relieved See also: feel light-hearted, feel relaxed Syn. เบาตัว, สบายตัว
เบาใจ (v.) feel relieved See also: have a sense of relief, comfort, console, be at ease, be relaxed Syn. สบายใจ
ใจชื้น (v.) feel relieved See also: have a sense of relief, comfort, console, be at ease, be relaxed Syn. เบาใจ, สบายใจ

feel relieved ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安心[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, 安心] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth
释然[shì rán, ㄕˋ ㄖㄢˊ, 释然 / 釋然] relieved; at ease; feel relieved

feel relieved ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour
眉を開く[まゆをひらく, mayuwohiraku] (exp,v5k) (id) to feel relieved; to forget about one's troubles; to settle into peace of mind

feel relieved ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจชื้น[v.] (jaicheūn) EN: feel relieved ; feel comfortable ; be at ease FR:
คล่องใจ[v.] (khløngjai) EN: feel easy in the mind ; feel relieved FR: avoir l'esprit libéré
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed FR: être soulagé ; être apaisé
โล่งอก[v.] (lōng ok) EN: feel relieved ; be relieved FR:
อุ่นใจ[v.] (unjai) EN: feel encouraged ; feel relieved ; be at ease ; feel comfortable FR: être sécurisé ; être rassuré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel relieved
Back to top