ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel itchy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel itchy*, -feel itchy-

feel itchy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むずむず[, muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager

feel itchy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy FR: démanger ; avoir des démangeaisons

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel itchy
Back to top