ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel ill at ease

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel ill at ease*, -feel ill at ease-