ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel fatigued and worn out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel fatigued and worn out*, -feel fatigued and worn out-