ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel dishearten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel dishearten*, -feel dishearten-

feel dishearten ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละเหี่ยใจ (v.) feel disheartened See also: feel discouraged, feel weary/tired Syn. อ่อนใจ, ละเหี่ย

feel dishearten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละเหี่ยใจ[v. exp.] (lahīa jai) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel dishearten
Back to top