ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fed up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fed up*, -fed up-

fed up ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระอิดระอา (v.) fed up See also: be fed up with, be tired of, be bored with Syn. ระอา, เอือมระอา, เบื่อหน่าย
เอือม (v.) be fed up See also: be bored, be tired of Syn. เอือมระอา, เบื่อหน่าย
เอือมระอา (v.) be fed up See also: be bored, be tired of Syn. เอือม, เบื่อหน่าย

fed up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厌气[yàn qì, ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 厌气 / 厭氣] anaerobic (unable to tolerate oxygen); fed up with; sick of life
厌烦[yàn fán, ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, 厌烦 / 厭煩] bored; fed up with sth; sick of sth
腻烦[nì fán, ㄋㄧˋ ㄈㄢˊ, 腻烦 / 膩煩] bored; to be fed up with; sick and tired of sth
腻味[nì wei, ㄋㄧˋ ㄨㄟ˙, 腻味 / 膩味] tired of sth; fed up with

fed up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんざり[, unzari] (adv,n,vs) tedious; boring; being fed up with; (P)
ヘキヘキ;へきへき[, hekiheki ; hekiheki] (n,vs) (See 辟易) being gobsmacked; being struck dumb; being fed up with something
愛想が尽きる;愛想がつきる[あいそがつきる, aisogatsukiru] (exp,v1) to be disgusted with; to be fed up with; to run out of patience with
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with
懲り懲り[こりごり, korigori] (adj-na,n,vs) bitter experience; learning from a bad experience; having had enough (of something unpleasant); having had a bellyful; being sick and tired (of something); being fed up
辟易[へきえき, hekieki] (vs) (1) to wince; to shrink back; (2) to be stumped; to be disconcerted; (3) to be bored; (4) to be fed up
威張り腐る[いばりくさる, ibarikusaru] (v5r) to throw one's weight around; to be puffed up
得意淡然[とくいたんぜん(uK), tokuitanzen (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) not letting oneself puffed up by one's success; maintaining a serene state of mind when one has achieved a great success
胸を反らす[むねをそらす, munewosorasu] (exp,v5s) to be puffed up with pride; to throw out one's chest
胸を張る[むねをはる, munewoharu] (exp,v5r) to throw out one's chest; to be puffed up with pride
警備強化[けいびきょうか, keibikyouka] (n,vs) increased or beefed up security

fed up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อชีวิต[v. exp.] (beūa chīwit) EN: be tired of life ; be fed up with life FR: en avoir marre de la vie ; être fatigué de vivre
เบื่อหน่าย[v. exp.] (beūa nāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore FR: être dégoûté ; en avoir marre
เอือม[adj.] (eūam) EN: fed up ; bored ; tired of FR: fatigué de
เอือมระอา[v. exp.] (eūam ra-ā) EN: be fed up (with) ; be disgusted FR:
อิดหนาระอาใจ[v.] (itnāra-ātja) EN: be sick of ; be bored ; be fed up FR: avoir assez de qqch ; être fatigué de qqch
คร้าน[v.] (khrān) EN: be fed up with ; be apathetic ; be tired of doing sth FR: être las (de)
แหนงหน่าย[v.] (naēng-nāi) EN: be bored ; be weary ; be fed up with FR:
หน่าย[v.] (nāi) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté
เหนื่อย[adj.] (neūay) EN: bored ; fed up ; tired (o) FR: fatigué (de) ; las (de) ; exaspéré
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of FR: être fatigué de ; en avoir assez de
ระอา[v.] (ra-ā) EN: be tired of ; be fed up with ; be bored with FR: en avoir marre (fam.) ; en avoir assez de ; être fatigué de ; être las de
รำคาญ[v.] (ramkhān) EN: feel annoyed ; get annoyed ; be bothered ; be fed up (with) ; feel bored ; be irked FR: être ennuyé ; être tracassé ; être contrarié ; être irrité
เซ็ง[v.] (seng) EN: be bored ; be fed up with ; feel ennui FR:
เต็มกลืน[v. exp.] (tem kleūn) EN: be unbearable ; be fed up ; hard to accept FR: ne pas être buvable (fam.) ; être imbuvable (fig. - fam.)
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency FR: gonflé ; enflé
พอง[adj.] (phøng) EN: haughty ; puffed up ; arrogant ; conceited FR: hautain ; arrogant ; gonflé (fig., fam.)
ตุ่ย[adj.] (tui) EN: bulging ; puffed out ; puffed up ; swollen FR:
โยโส[adj.] (yōsō) EN: conceited ; puffed up ; self-important FR: arrogant ; condescendant ; dédaigneux ; hautain ; orgueilleux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fed up
Back to top