ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fan out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fan out*, -fan out-

fan out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fan out (phrv.) ทำให้กระจัดกระจาย See also: ทำให้คลี่ออก, ทำให้กางออก Syn. space out, spread out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, ladies, fan out and find a partner.โอเค สาวๆ กระจายกันไปแล้วไปหาคู่เต้นกัน
Two shooters-- fan out and find them.มือปืนสองคน... กระจายกำลังออกไปค้นหาพวกมัน
We're gonna fan out in both directions and cover the entire area!เราจะทำการค้นหาทั้งสองทาง ขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด จนมาบรรจบกัน
You fan out and you find these people.พวกนายกระจายตัวออกไป และหาตัวพวกมัน
Fan out and bring me the villagers.ค้นหาให้ทั่ว และพาข้าไปหาพวกชาวบ้าน
Take your men, fan out!เข้าประจำที่ อย่าให้มันรอดไปได้!
All units, fan out! I repeat, all units, fan out!ขอย้ำให้ทุกหน่วยกระจายไป กระจายไป
All right, fan out.เอาละ กระจายกันออกไป
Just get me in. I'll get stefan out.แค่ช่วยให้ผมเข้าไป ผมจะช่วยสเตฟานออกมา
You could distract them, and then I'll get stefan out.คุณอาจทำให้พวกมันไขว่เขว แล้วตอนนั้นฉันจะช่วย สเตฟานออกมาได้
So I pulled stefan out of this well,แล้วหนูก็ดึงสเตฟานขึ้นมาจากบ่อ
He's escaping! Fan out! Find him!เขากำลังหนี กระจายกำลังตามหาเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fan out
Back to top