ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

family tree

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *family tree*, -family tree-

family tree ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
family tree (n.) แผนภูมิแสดงลำดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล Syn. genealogy
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Family Treeสายวิวัฒนาการ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's perfect for documenting your family tree or for making treasure maps!ผมพเนจรคนเดียวมา 12 ปีแล้ว
This is my family tree going back 300 years.นี่เป็นต้นไม้ครอบครัวของฉัน ย้อนหลังกลับไป 300 ปีแน่ะ
If anybody I was related to was that deranged, then, yes, our family tree would get some serious pruning.ถ้าใครสักคนที่เป็นญาติฉัน จิตเสื่อมได้ขนาดนั้นจริงๆ ก็ใช่ ครอบครัวเราคง ตัดเขาออกไปจริงๆ
I searched the Blackwell family tree on the Internet for hours and came up completely blank.ฉันค้นหาแผนผังครอบครัวแบล็คเวลในอินเตอร์เน็ตมาเป็นชั่วโมง และเติมคำในช่องว่างให้ครบ
I found this family tree inside the parchment.ฉันค้นแผนผังครอบครัวข้างในกระดาษหนัง
Since we found that family tree today,ตั้งแต่ที่เราพบแผนผังครอบครัว
Grandma used to say our family tree grew nothing but bananas...ยายของจูลี่ พูดถึงครอบครัวพวกเราเสมอ
Whoever is pruning the family tree is using bullets instead of arrows.ใครก็ตามที่ขุดรากถอนโคนครอบครัวนี้อยู่ ใช้กระสุนแทนที่จะเป็นลูกธนู
All I see in our family tree is a whole lot of dead.ที่ฉันเห็นคือวงศ์ตระกูลของเรา มีแต่คนตายมากมาย
That's what a family tree is! You and I are the same. Neither of us have children.นี่แหละที่เรียกว่าแผนภูมิเครือญาติ เธอก็เหมือนกับฉันที่ต่างก็ไม่มีลูก
Science has made it possible for us to construct this family tree for all the species of life on Earth.วิทยาศาสตร์ได้ทำให้มันเป็นไปได้ สำหรับเราที่จะสร้างต้นไม้ ครอบครัวนี้ สำหรับทุกชนิดของสิ่ง มีชีวิตบนโลก
You killed my wife, severely pruned my family tree all in pursuit of some goddamn maze.นายฆ่าเมียฉัน ฆ่าล้างตระกูลของฉัน ทั้งหมดนั้นเพื่อตามหาวงกตบ้า ๆ

family tree ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谱牒[pǔ dié, ㄆㄨˇ ㄉㄧㄝˊ, 谱牒 / 譜牒] genealogical record; record of ancestors; family tree
家谱[jiā pǔ, ㄐㄧㄚ ㄆㄨˇ, 家谱 / 家譜] genealogy; family tree
牒谱[dié pǔ, ㄉㄧㄝˊ ㄆㄨˇ, 牒谱 / 牒譜] genealogy; family tree; same as 譜牒|谱牒

family tree ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
家系図[かけいず, kakeizu] (n) family tree
系図[けいず, keizu] (n) family tree; pedigree; genealogy; (P)

family tree ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครือญาติ[n. exp.] (khreūa yāt) EN: family tree ; family line ; lineage ; family ; relatives ; ancestry FR: arbre familial [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า family tree
Back to top