ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

falling stone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *falling stone*, -falling stone-

falling stone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
falling stone (n.) สะเก็ดดาว Syn. meteorite, shooting star
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต๋อม (adv.) sound of falling stone in the water
ต๋อม (adv.) sound of falling stone in the water

falling stone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต๋อม[interj.] (tǿm) EN: plop ; [sound of falling stone in the water] FR: plouf

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า falling stone
Back to top