ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall from*, -fall from-

fall from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall from (phrv.) ตกจาก See also: หล่นจาก Syn. topple from
fall from (phrv.) ตกระดับจาก See also: ร่วงจาก Syn. lapse from
fall from (phrv.) สูญเสีย (สิ่งที่ดี) Syn. fall out of, topple from
fall from grace (idm.) ไม่เป็นที่โปรดปรานอีกต่อไป Syn. lapse from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Did man fall from grace in the Garden of Eden?"ผู้ชายตกจากสวรรค์ ลงสู่สวนอีเดนจริงเหรอ
Young people can't fall from my grace. They're my best things.คนหนุ่มสาวตกจากสวรรค์ของผมไม่ได้ เขาอายุกำลังเหมาะ
It was Siva who made you fall from the sky.มันเป็นพระศิวะ ที่ทำให้คุณตกจากฟ้า
He say in England coldness fall from sky like tiny feathers.He say in England coldness fall from sky like tiny feathers.
Like a masterpiece, you know, we'll have, like, this crazy pyramid fall from the sky, and then you guys can...กลับมารวมกลุ่ม เจส ตรงนี้
Why don't the stars fall from the skyทำไมดาวไม่หล่นลงมาจากท้องฟ้า
Meti's fall from his horse killed him.การตกจากหลังม้า นั่นคือสาเหตุที่ฆ่าเขา
Bob, who else could fall from unimaginable heights and end up without a single scratch?บ้อบ ผู้ที่ตกจากฟ้าที่สูงเกินจินตนาการ\ แต่สุดท้ายก็ไม่มีแม้รอยขีดข่วน
And, also, in many religions here, it's the apple's fall from the tree of knowledge that represents the fall of man.และ เหมือนกับ ในหลายๆศาสนาบนโลกนี้ การที่ผลแอปเปิ้ลร่วง จากต้นไม้แห่งความรู้ดีชั่ว เป็นการแสดงถึง การล่มสลายของเผ่าพันธุ์มนุษย์
He cooks squab, pigeons fall from the sky.เขาทำลูกนกอบ นกพิราบล่วงจากท้องฟ้า
Or our soldiers will fall from its walls.หรือไม่ก็ทหารของเรา ตกจากกำแพงที่นั่น
She was killed in a fall from the building where Hong Tae Seong lives.หล่อนเสียชีวิตจากการตกตึก ที่แทซองอาศัยอยู่

fall from ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
落马[luò mǎ, ㄌㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, 落马 / 落馬] lit. to fall from a horse; fig. to suffer a setback; to come a cropper
垮台[kuǎ tái, ㄎㄨㄚˇ ㄊㄞˊ, 垮台 / 垮臺] fall from power; collapse; demise

fall from ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天から降りる[てんからおりる, tenkaraoriru] (exp,v1) to fall from heaven (the sky)
猿も木から落ちる[さるもきからおちる, sarumokikaraochiru] (exp,v1) even monkeys fall from trees; anyone can make a mistake; pride comes before a fall; even Homer sometimes nods
目からウロコが落ちる;目から鱗が落ちる[めからウロコがおちる(目からウロコが落ちる);めからうろこがおちる(目から鱗が落ちる), mekara uroko gaochiru ( me kara uroko ga ochiru ); mekaraurokogaochiru ( me kara ur] (exp,v1) (See 目からウロコの落ちる) to see the light; to be awakened to the truth; to have the scales fall from one's eyes
背徳;悖徳[はいとく, haitoku] (n) corruption; immorality; lapse from virtue; fall from virtue
雨落ち[あまおち;あめおち, amaochi ; ameochi] (n) place where raindrops fall from the eaves
飛瀑[ひばく, hibaku] (n) waterfall from a high place

fall from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หล่นลงมาจาก[v. exp.] (lon long mā) EN: fall from ; lapse from FR:
ตกต้นไม้[v. exp.] (tok tonmāi) EN: fall from a tree FR: tomber d'un arbre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall from
Back to top