ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall afoul of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall afoul of*, -fall afoul of-

fall afoul of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall afoul of (phrv.) ชนเรือลำอื่น Syn. fall foul of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall afoul of
Back to top