ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fairly good

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fairly good*, -fairly good-

fairly good ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fairly good (adj.) ค่อนข้างดี Syn. adequate, average

fairly good ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขั้นเกือบดี[X] (khan keūap ) EN: fairly good FR:
พอใช้[adv.] (phøchai) EN: fairly ; fairly good ; reasonably ; moderately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fairly good
Back to top