ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

external looks

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *external looks*, -external looks-

external looks ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รูปร่าง[n.] (rūprāng) EN: appearance ; external looks ; expression ; figure ; format ; form ; physique FR: aspect [m] ; forme [f] ; apparence [f] ; silhouette [f] 

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า external looks
Back to top