ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extend power

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extend power*, -extend power-

extend power ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยายอำนาจ[v. exp.] (khayāi amnā) EN: increase power ; extend power ; expand power FR: étendre le pouvoir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extend power
Back to top