ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exhilaration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exhilaration*, -exhilaration-

exhilaration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exhilaration (n.) ความปิติยินดี See also: ความตื่นเต้นดีใจ, ความภาคภูมิใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ Syn. euphoria, rapture Ops. depression
exhilaration (n.) ความเบิกบาน See also: ความร่าเริง, ความมีชีวิตชีวา Syn. enthusiasm, vitality

exhilaration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得意忘形[dé yì wàng xíng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, 得意忘形] happy; lost in exhilaration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exhilaration
Back to top