ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

excesses

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *excesses*, -excesses-

excesses ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excesses (n.) นิสัยตะกละ See also: ความตะกละ Syn. immoderation

excesses ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不節制[ふせっせい, fusessei] (n) intemperance; excesses

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า excesses
Back to top