ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

even more

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *even more*, -even more-

even more ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could you please not make things even more complicated?คุณได้โปรดอย่าทำสิ่งต่างๆ ให้มันยุ่งเหยิงไปมากกว่านี้ได้ไหม

even more ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もさることながら[, mosarukotonagara] (exp) (See 然る事乍ら) one may well say so, but ...; even more than
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still
いやが上に;弥が上に;嫌が上に(iK)[いやがうえに, iyagaueni] (exp,adv) (usu. as いやが上にも) (See いやが上にも) even more; all the more
もっと[, motto] (adv) (on-mim) (some) more; even more; longer; further; (P)
更に[さらに, sarani] (adv,conj) (uk) furthermore; again; after all; more and more; moreover; even more; (P)

even more ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ้ำ[adv.] (sam) EN: repeatedly ; even more ; still more FR: à plusieurs reprises ; à répétition ; encore ; à nouveau
ยิ่งขึ้น[adv.] (ying kheun) EN: more ; still more ; even more ; increasingly ; further FR: de plus en plus
ยิ่งกว่า[X] (ying kwā) EN: more ; even more FR: encore plus que

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า even more
Back to top