ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ethical behaviour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ethical behaviour*, -ethical behaviour-

ethical behaviour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จริยธรรม[n.] (jariyatham) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness FR: éthique [f] ; moralité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ethical behaviour
Back to top