ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

environmental

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *environmental*, -environmental-

environmental ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
environmental (adj.) ที่มีรายละเอียด Syn. detailed
environmentalist (n.) นักสิ่งแวดล้อม See also: คนที่ทำงานด้านรักษาสิ่งแวดล้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
environmentalistนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Environmentalistนักสิ่งแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (n.) Department of Environmental Quality Promotion
สผ. (n.) Office of Environmental Policy and Planning Syn. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (n.) Office of Environmental Policy and Planning
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม (n.) environmental pollution See also: environmental impurity
นักสิ่งแวดล้อม (n.) environmentalist

environmental ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 全球发展中心 / 全球發展中心] Center for Global Development (an environmental think tank)
环保[huán bǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ, 环保 / 環保] environmental protection
环保局[huán bǎo jú, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ ㄐㄩˊ, 环保局 / 環保局] environment protection office; PRC National bureau of environmental protection
环境保护[huán jìng bǎo hù, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, 环境保护 / 環境保護] environmental protection
环境影响评估[huán jìng yǐng xiǎng píng gū, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, 环境影响评估 / 環境影響評估] environmental impact assessment EIA; abbr. to 環評|环评
环境污染[huán jìng wū rǎn, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˇ, 环境污染 / 環境污染] environmental pollution
环评[huán píng, ㄏㄨㄢˊ ㄆㄧㄥˊ, 环评 / 環評] environmental impact assessment (EIA); abbr. for 環境影響評估|环境影响评估
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, 戈尔 / 戈爾] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate

environmental ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セカンドスクール[, sekandosuku-ru] (n) outdoor environmental educational program for city children (programme) (wasei
公害対策基本法[こうがいたいさくきほんほう, kougaitaisakukihonhou] (n) (Japanese) Environmental Pollution Prevention Act
公害等調整委員会[こうがいとうちょうせいいいんかい, kougaitouchouseiiinkai] (n) Environmental Dispute Coordination Commission
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] (n) {comp} environmental loss time; external loss time
宇宙公害[うちゅうこうがい, uchuukougai] (n) space environmental pollution
環境アセスメント[かんきょうアセスメント, kankyou asesumento] (n) environmental impact assessment
環境保全[かんきょうほぜん, kankyouhozen] (n) environmental conservation
環境倫理学[かんきょうりんりがく, kankyourinrigaku] (n) environmental ethics
環境劣化[かんきょうれっか, kankyourekka] (n,vs) environmental degradation
環境容量[かんきょうようりょう, kankyouyouryou] (n) (See 環境収容力) environmental carrying capacity; environmental acceptable limit; environmental assimilating capacity; environmental capacity
環境悪化[かんきょうあっか, kankyouakka] (n,vs) environmental degradation
環境活動家[かんきょうかつどうか, kankyoukatsudouka] (n) environmental activist; environmentalist
環境災害[かんきょうさいがい, kankyousaigai] (n) environmental disaster
環境破壊[かんきょうはかい, kankyouhakai] (n) environmental destruction
環境配慮書[かんきょうはいりょしょ, kankyouhairyosho] (n) environmental impact statement
緊急時環境線量情報予測システム[きんきゅうじかんきょうせんりょうじょうほうよそくシステム, kinkyuujikankyousenryoujouhouyosoku shisutemu] (n) System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information; SPEEDI
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei
グリーン[, guri-n] (adj-na,n) green; environmentally friendly; (P)
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei
乱開発[らんかいはつ, rankaihatsu] (n,vs) environmentally damaging (indiscriminate) development
環境保護主義[かんきょうほごしゅぎ, kankyouhogoshugi] (n) environmentalism
環境保護主義者[かんきょうほごしゅぎしゃ, kankyouhogoshugisha] (n) environmentalist
環境保護論者[かんきょうほごろんしゃ, kankyouhogoronsha] (n) environmentalist
環境共生[かんきょうきょうせい, kankyoukyousei] (n,adj-f) environmentally friendly; eco-
環境問題専門家[かんきょうもんだいせんもんか, kankyoumondaisenmonka] (n) environmentalist
環境親和型[かんきょうしんわがた, kankyoushinwagata] (adj-f,adj-no) environmentally-friendly
Japanese-English: COMDICT Dictionary
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time
環境モニタリング[かんきょうモニタリング, kankyou monitaringu] environmental monitoring
環境条件[かんきょうじょうけん, kankyoujouken] environmental condition
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)

environmental ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนามัยสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (anāmai sing) EN: environmental health FR:
โบราณคดีสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (bōrānnakhad) EN: environmental archeology FR: archéologie environnementale [f]
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (børisat thī) EN: environmental consulting firm FR: société de conseil en environnement [f]
ด้านสิ่งแวดล้อม[adj.] (dān singwaē) EN: environmental FR: environnemental
จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม[n. exp.] (jariyasāt s) EN: environmental ethics FR:
จิตวิทยาสภาพแวดล้อม[n. exp.] (jittawittha) EN: environmental psychology FR:
จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (jittawittha) EN: environmental psychology FR: psychologie environnementale [f]
การจัดการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān jatkān ) EN: environmental Management FR: gestion de l'environnement [f]
การปกป้องสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān pokpǿng) EN: environmental protection FR: protection de l'environnement [f]
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)[n. exp.] (kān pramoēn) EN: Environmental Impact Assessment (EIA) FR: étude d'impact sur l'environnement [f] ; étude d'incidence sur l'environnement [f]
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān raprøng) EN: Environmental Management System FR: système de management environnemental [m]
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: Environmental Impact Assessment (EIA) FR: étude d'impact sur l'environnement [f]
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khrōngkān d) EN: environmental project FR: projet environnemental [m]
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khwām yangy) EN: environmental sustainability FR: développement durable [m]
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม[adj.] (kīo kap sin) EN: environmental FR: environnemental
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: environmental law FR:
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม[n. exp.] (monlaphit t) EN: environmental pollution ; environmental impurity FR: pollution de l'environnement [f]
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม[n. exp.] (nak witthay) EN: environmental scientist FR: environnementaliste [m]
องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ ; องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา[org.] (Ongkøn Phit) EN: Environmental Protection Agency (EPA) ; U.S. Environmental Protection Agency (EPA) FR:
ปัญหาสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (panhā singw) EN: environmental problems FR: problème environnemental [m] ; problèmes environnementaux [mpl]
ภาษีสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (phāsī singw) EN: environmental tax FR: taxe environnementale [f]
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (pheūnthī kh) EN: environmental protection area FR:
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (phon kratho) EN: environmental impact FR: impact environnemental [m]
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (phon kratho) EN: environmental impact ; environmental consequences FR: conséquences environnementales [fpl] ; impact environnemental [m]
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (phū chīochā) EN: environmental expert FR: expert en environnement [m] ; spécialiste en environnement [m]
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม[org.] (Samnak Anām) EN: Bureau of Environmental Health FR:
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)[org.] (Samnakngān ) EN: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) FR:
สผ. (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)[org.] (Søphø. (Sam) EN: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) FR:
วิกฤตสิ่งแวดล้อม = วิกฤติสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (wikrit sing) EN: environmental crisis FR: crise environnementale [f]
วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (wikrittakān) EN: environmental crisis FR: crise environnementale [f]
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม[n. exp.] (witthayāsāt) EN: environmental science FR: sciences de l'environnement [fpl]
นักสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (nak singwaē) EN: environmentalist FR: environnementaliste [m]
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (nakwichākān) EN: environmentalist FR: spécialiste de l'environnement [m]
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[adj.] (pen mit kap) EN: eco-friendly ; environment-friendly ; environmentally-friendly ; non-polluting ; ecologically sound ; green FR: respectueux de l'environnement ; vert
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม[adj.] (pen mit tø ) EN: eco-friendly ; environment-friendly ; environmentally-friendly ; non-polluting ; ecologically sound FR: respectueux de l'environnement

environmental ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Umweltminister {m}Administrator of the Environmental Protection Agency [Am.]
Umweltbewusstsein {n}ecological awareness; environmental awareness
Umweltkatastrophe {f}ecological disaster; environmental catastrophe; eco-catastrophe
Umweltgutachten {n}expertise on environmental matters
umweltfeindlich; umweltschädlich {adj}environmentally harmful; harmful to the environment; noxious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า environmental
Back to top