ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encroach upon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encroach upon*, -encroach upon-

encroach upon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encroach upon (phrv.) รุกล้ำ See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก Syn. encroach on

encroach upon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ทับ[v.] (thap) EN: lay on top (of) ; pile (up) ; be on top (of) ; overlay ; overlie ; lie on top of ; run over ; put on top ; cover ; overlap ; encroach upon FR: superposer ; recouvrir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encroach upon
Back to top