ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elegrant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elegrant*, -elegrant-

elegrant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elegrant (adj.) หรูหรา (มักใช้หน้าคำนาม) See also: คุณภาพดีมีราคาแพง Syn. grand, luxurious
elegrant (adj.) หรูหรา See also: คุณภาพดีมีราคาแพง Syn. grand, luxurious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elegrant
Back to top