ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

economic system

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *economic system*, -economic system-

economic system ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
economic system (n.) ระบบเศรษฐกิจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic systemระบบเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The United States will make no deal with the Soviet Union because the communist drive to impose their political and economic system on others is the primary cause of world tension today.อเมริกาจะไม่ทำข้อตกลงใดๆกับสหภาพโซเวียต... เพราะระบอบคอมมิวนิสต์... ซึ่งต้องการเผยแพร่การปกครอง และระบบเศรษฐกิจให้ประเทศต่างๆ...
That's the incentive that other economic systems lack.นั่นคือแรงจูงใจที่ระบบเศรษฐกิจอื่นไม่มี
Our economic systems were formed when the planet and its air, rivers, oceans, lands, all seemed infinite.ระบบเศรษฐกิจของเรา ได้เกิดขึ้นเมื่อดาวเคราะห์ และอากาศของแม่น้ำ มหาสมุทรที่ดิน ทั้งหมดดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด
The prevailing economic systems, no matter what their ideologies, have no built-in mechanisms for protecting our descendants of even 100 years from now, let alone, 100,000.ระบบเศรษฐกิจในขณะนั้น, ไม่ว่าสิ่งที่เจตนารมณ์ของพวกเขา ไม่มีในตัวกลไก

economic system ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经济体制[jīng jì tǐ zhì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄓˋ, 经济体制 / 經濟體制] economic system
经济体系[jīng jì tǐ xì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄒㄧˋ, 经济体系 / 經濟體系] economic system

economic system ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
経済システム[けいざいシステム, keizai shisutemu] (n) economic system
経済体制[けいざいたいせい, keizaitaisei] (n) economic system
経済社会[けいざいしゃかい, keizaishakai] (n) economic system
経済社会システム[けいざいしゃかいシステム, keizaishakai shisutemu] (n) socio-economic system

economic system ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระบบเศรษฐกิจ[n. exp.] (rabop sētth) EN: economic system FR: système économique [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า economic system
Back to top