ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

easy victory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *easy victory*, -easy victory-

easy victory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
easy victory (n.) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ)

easy victory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一撮み;一撮;一摘み[ひとつまみ, hitotsumami] (n) (1) pinch (of something); one piece; (2) easy victory
楽勝[らくしょう, rakushou] (n,vs,adj-no) easy victory
快勝[かいしょう, kaishou] (n,vs) sweeping victory; easy victory; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า easy victory
Back to top