ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dry goods

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dry goods*, -dry goods-

dry goods ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dry goods (n.) ผ้าหรือสิ่งที่ขายเป็นหลา Syn. cloth
English-Thai: HOPE Dictionary
dry goodsn. สิ่งทอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My family used to run a dry Goods store for the second World war.ครอบครัวผมเคยอดอยาก จากการกักตุนสินค้า ในสงครามโลกครั้งที่ 2
We need dry goods ahead of the winter--เราต้องการหารแห้ง ไว้สำหรับฤดูหนาว
So, help me out with the dry goods?งั้น ช่วยฉันจำหน่ายเห็ดเเห้งขั้นยอดได้ไหม

dry goods ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ของชำ[n. exp.] (khøngcham) EN: groceries ; dry foodstuff ; dry goods FR: épicerie [f] ; aliments séchés [m]
ของแห้ง[n.] (khønghaēng) EN: dry goods FR:
สรรพสินค้า[n.] (sapphasinkh) EN: general merchandise ; sundry goods ; various kinds of merchandise ; goods FR: marchandise [f] ; articles divers [mpl]
สินค้าเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (sinkhā bett) EN: sundry goods FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dry goods
Back to top