ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drill in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drill in*, -drill in-

drill in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drill in (phrv.) พูดตอกย้ำ See also: พร่ำสอน Syn. hammer in
drill into (phrv.) เจาะรูด้วยเครื่องมือ (เช่นสว่าน)
drill into (phrv.) ตอกย้ำ See also: พร่ำสอน Syn. hammer into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Couldn't your drill instructor do something?ทำอะไรกับมันได้หรือไม่ เช่นกระทุ้งรวดเร็วขึ้นไม้เท้า
I mess with him, you drill into him, he gets pissed, and then what, huh?ฉันไปยุ่งกับเขา นายเจาะใส่เขา เดี๋ยวเขาฉุนขึ้นมาทำไงฮึ
You'll drill into one of a dozen gas lines behind the wall.นายก็จะไปทิ่มเอาท่อแก๊สโหลนึงหลังกำแพง
We can't just drill into our patient's brain on a hunch.เราไม่สามารถเจาะสมองคนไข้ได้จากท้ายทอย
No, no. The skull plate is so dense that by the time you drill into it...เป็นไปไม่ได้หรอก กระโหลกมันหนามาก กว่าเราจะเจาะเข้าไปถึง
What did you drill into my head when I started rehabbing my knee?อะไรที่คุณพร่ำใส่สมองฉัน เวลาที่ทำกายภาพบำบัดหัวเข่าฉัน
We drill into the center, we kill him!เจาะถึงใจกลางได้ ก็ฆ่าได้

drill in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嚢中の錐[のうちゅうのきり, nouchuunokiri] (exp) (id) cream rises to the top; a drill in a bag (will always poke through)
掘り抜く;掘抜く;堀り抜く(iK)[ほりぬく, horinuku] (v5k,vt) to dig through; to drill into; to excavate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drill in
Back to top