ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

draw a line

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *draw a line*, -draw a line-

draw a line ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
draw a line between something and something else (idm.) แยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขีดเส้น (v.) draw a line Syn. เขียนเส้น, ตีเส้น
ลากเส้น (v.) draw a line Syn. ตีเส้น, ขีดเส้น
เขียนเส้น (v.) draw a line Syn. ตีเส้น
เดินเส้น (n.) draw a line

draw a line ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งเขาแบ่งเรา[v. exp.] (baeng khao ) EN: draw a line between them and us FR:
ขีด เส้น[v. exp.] (khīt sen) EN: draw a line ; underline FR: tracer une ligne
ลากเส้น[v. exp.] (lāk sen) EN: draw a line FR: tracer une ligne
ตีเส้น[v. exp.] (tīsen) EN: draw a line ; rule a line ; make a line FR: tracer une ligne ; tirer un trait ; faire une ligne ; faire un trait

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า draw a line
Back to top