ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

do harm (to somebody)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *do harm (to somebody)*, -do harm (to somebody)-