ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

divided or split into factions

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *divided or split into factions*, -divided or split into factions-