ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

divide off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *divide off*, -divide off-

divide off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
divide off (phrv.) กั้นด้วย See also: แยกออกด้วย Syn. fence off, rail off, separate off, wall off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า divide off
Back to top