ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distribute (administrative power)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distribute (administrative power)*, -distribute (administrative power)-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distribute (administrative power)
Back to top